Beleggingen

Om de beoogde pensioenuitkeringen nu en in de toekomst veilig te stellen belegt het pensioenfonds het vermogen en de binnengekomen premies op een verantwoorde en solide wijze. Beleggen levert doorgaans namelijk meer op dan sparen. De beleggingsopbrengsten komen ten goede aan het pensioenfonds. Door het geld te beleggen, kan het pensioenfonds de pensioenen blijven betalen en zo mogelijk verhogen. Nu én in de toekomst. Het pensioenfonds heeft een strategisch beleggingsbeleid geformuleerd.

SPKB heeft in haar Beleggingsplan 2021 de uitgangspunten voor haar beleggingsbeleid weergegeven:

1. Risico versus rendement: beleggingsrisico wordt op lange termijn beloond.
2. Stabiele ontwikkeling van het rendement over de tijd is belangrijk.
3. Diversificatie is belangrijk.
4. Asset allocatie: Asset allocatie is de belangrijkste keuze in relatie tot het uiteindelijke rendement.
5. Actief versus passief: consistent outperformance genereren is moeilijk.
6. Illiquide beleggingen: voor illiquide beleggingen wordt een extra vergoeding vereist.
7. Bedrijven die in de bedrijfsvoering rekening houden met ESG-maatstaven op de lange termijn betere resultaten behalen dan bedrijven die dat niet doen.
8. Derivaten: Het gebruik van derivaten is primair gericht op het reduceren van risico’s.
9. Transparantie: Het bestuur belegt alleen in categorieën en strategieën die het bestuur begrijpt.
10. Kosten: Kostenbeheersing is belangrijk.
11. Organisatie: Een sterke organisatie draagt bij aan het rendement.

SPKB heeft de beleggingen onderverdeeld in twee portefeuilles: een matching portefeuille en een return portefeuille.

De matching portefeuille is bedoeld om het renterisico van de verplichtingen te beheersen. De matching portefeuille is circa 49% van de totale beleggingsportefeuille en bestaat uit rentedragende financiële instrumenten als overheidsobligaties, hypotheken en renteswaps. Het vermogensbeheer van de matching portefeuille wordt uitgevoerd door NN Investment Partners (staatsobligaties en renteswaps) en en a.s.r. Vermogensbeheer (hypotheken).

De return portefeuille heeft als doelstelling het realiseren van extra rendement ter financiering van de indexatieambitie. De return portefeuille is circa 51% van de totale beleggingsportefeuille en bestaat uit wereldwijde aandelen en bedrijfsobligaties. Het vermogensbeheer van de return portefeuille is uitbesteed aan ACTIAM (aandelenallocatie) en NN IP (allocatie bedrijfsobligaties).

De blootstelling aan de drie belangrijkste vreemde valuta’s binnen de beleggingsportefeuille, te weten de dollar, de yen en de pond sterling, dekken wij af ten opzichte van de euro af. Er vindt geen afdekking plaats voor de overige vreemde valuta’s omdat hier geen substantiële investeringen in zijn en de kosten niet opwegen tegen de baten en/of risicoreductie. De valuta-afdekking wordt uitgevoerd door CACEIS.

ESG-beleid

SPKB is overtuigd dat bedrijven die in de bedrijfsvoering rekening houden met ESG-maatstaven op de lange termijn betere resultaten behalen dan bedrijven die dat niet doen. Het beleid voor verantwoord beleggen dient op lange termijn primair te resulteren in een beter verwacht rendement en/of een lager risico.

SPKB geeft de voorkeur te beleggen in bedrijven die bijdragen aan het realiseren van (één of meerdere van) de VN Duurzaamheidsdoelen, bedrijven die goed scoren op ESG-karakteristiek én bedrijven die zich verbeteren op ESG-karakteristieken, indien de ESG-score voldoende hoog is. SPKB sluit bedrijven die slecht scoren op ESG-karakteristieken derhalve uit. Binnen het ESG-raamwerk is vooralsnog er geen specifieke voorkeur voor focus op een van de E, S of G factoren. Het beleid mag leiden tot iets hogere kosten (bijv. enkele basispunten), maar mag geen materiële impact hebben op het risico-rendementsprofiel van de portefeuille.

SPKB hanteert het volgende uitsluitingenbeleid:

  • Conform de wettelijke eisen belegt SPKB in geen geval, direct of indirect via fondsen, in ondernemingen die clustermunitie produceren, verkopen of distribueren.
  • SPKB belegt in geen geval in bedrijven die controversiële wapens produceren, onderhouden of verhandelen.
  • SPKB vermijdt te beleggen in bedrijven die nucleaire wapens produceren, onderhouden of verhandelen.
  • SPKB vermijdt te beleggen in bedrijven die zich schuldig maken aan ernstige en structurele schending van UN Global Compact Principles.

SPKB belegt in obligatiefondsen van NN IP. Daarmee volgt SPKB het uitsluitingenbeleid zoals door de beleggingsfondsen wordt gevoerd. NN IP rapporteert over haar uitsluitingenbeleid op www.nnip.com.

Er is geen uitsluitingenbeleid van toepassing op de staatsobligaties en het ASR Hypothekenfonds.

SPKB belegt in de ACTIAM Global Equity Impact Strategie. Deze strategie voert een insluitingenbeleid. Dit is stringenter dan het uitsluitingenbeleid:

  • Het mandaat voldoet aan ESG-voorwaarden en wijkt daardoor (mogelijk) af van marktgewogen indices (actief beheer).
  • Het mandaat is niet belegd in bedrijven die slecht scoren op ESG-karakteristieken (uitsluiting)
  • Het mandaat is overwogen in bedrijven die bijdragen aan het realiseren van de VN Duurzaamheidsdoelen en bedrijven die goed scoren op ESG-karakteristieken (insluiting).
  • ACTIAM voert een actief engagement- en stembeleid.

SPKB volgt het engagement- en stembeleid dat door ACTIAM wordt gevoerd.

SPKB streeft in beginsel naar objectivering (meetbaar maken) van het ESG-beleid, waarbij de benchmark in beginsel als referentiepunt voor vooruitgang wordt gehanteerd. SPKB monitort de uitvoering van het beleid door de vermogensbeheerders.