Onze organisatie

Toezicht

Ons pensioenfonds staat onder toezicht van verschillende partijen.

1. De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op deze markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert onder meer op:

  • de deskundigheid van onze bestuursleden
  • het vereist vermogen
  • hoe het fonds wordt bestuurd
  • de pensioenreglementen
  • hoe het fonds omgaat met waardeoverdrachten

2. Autoriteit Financiële Markten

Mensen moeten kunnen vertrouwen op de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken over hun pensioen. Daarom houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert, op basis van de Pensioenwet, de kwaliteit van de informatie aan alle belanghebbenden. Volgens deze wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk, juist en op tijd zijn.

3. Visitatiecommissie

Intern toezicht is onderdeel van de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Ons fonds heeft hiervoor een visitatiecommissie in het leven geroepen. Dat betekent dat het pensioenfonds wordt gecontroleerd door drie onafhankelijke deskundigen.

Naam Functie Einde zittingstermijn
Anne Wensink Strategisch consultant (strategie en risicomanagement) bij een groot pensioenfonds 2025
Mechteld Hendriks Zelfstandig pensioenadviseur en toezichthouder bij meerdere pensioenfondsen 2024
Rob van Leeuwen Zelfstandig ondernemer 2028

De visitatiecommissie beoordeelt onder meer op:

  • de manier waarop ons fonds wordt bestuurd
  • het gevoerde beleid en de beleidskeuzes
  • hoe het fonds omgaat met risico’s op de langere termijn

De bevindingen van de visitatiecommissie staan in het jaarverslag.