Privacy statement en Cookie beleid

In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK (hierna: SPKB) verzamelt en verwerkt. Wij kunnen dit Privacy Statement wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Wij adviseren u daarom om bij elk bezoek aan onze website dit Privacy Statement te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd en vastgesteld op 17 mei 2018.

SPKB verwerkt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet en houdt zich aan de Guidance verwerking persoonsgegevens pensioenfondsen. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor vooraf vastgestelde doeleinden.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee SPKB u als persoon kan identificeren. Zoals uw naam en adres, (mobiele) telefoonnummer, maar ook het IP-adres van uw computer.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

SPKB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacy Statement. SPKB gaat dan ook zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, inzake privacy betreft dit per 25 mei 2018 de AVG en de vereisten zoals aangegeven in de uitvoeringswet AVG.

Op welke website is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle websites binnen het domein www.pensioenfondskasbank.nl. Deze website wordt beheerd door Bridgevest ten behoeve van SPKB. Ook is dit Privacy Statement van toepassing op de website die via deze website kan worden aangeroepen (mijnpensioencijfers) die door AZL wordt beheerd.

Beveiliging

SPKB neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens o.a. verkregen via de website tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan svp direct contact op per mail.

Cookiebeleid: welke gegevens verwerkt SPKB bij bezoek aan haar websites?

Ter verbetering van de functionaliteiten van de websites van SPKB, gebruikt SPKB een aantal technische gegevens, zoals het type browser, de browsertaal en het IP-adres van de door u gebruikte computer. SPKB gebruikt hiervoor cookies. Voor meer informatie over cookies, zie de alinea ‘Gebruik van cookies’. Met behulp van deze gegevens verbetert SPKB onder andere het gebruiksgemak.

Als u als bezoeker op de websites van SPKB uw gegevens invult, dan verzamelt SPKB deze informatie zodat wij u kunnen identificeren en in sommige gevallen contact met u kunnen opnemen.

Welke persoonsgegevens verwerkt SPKB?

Indien u als direct betrokkenen (deelnemer, gewezen deelnemer, gepensioneerde) van SPKB toegang heeft tot de algemene website van het pensioenfonds en de website mijnpensioencijfers met meer vertrouwelijke informatie, dan verwerken wij de volgende gegevens: naam, geboortedatum, BSN, klantnummer, naam partner, adres, correspondentie adres, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer. Voor uw identificatie om geautoriseerd toegang te verkrijgen tot de website ‘mijnpensioencijfers’ wordt uw DigiD gebruikersnaam en daarbij behorend wachtwoord gebruikt dan wel indien u vanuit het buitenland aanlogt het klantnummer en het daarbij behorend wachtwoord.

Waarvoor gebruikt SPKB de gegevens?

SPKB verzamelt informatie van bezoekers van de websites van SPKB onder andere voor:

  • het kunnen verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering;
  • het kunnen aanbieden van informatie in verband met uw pensioen dan wel over het pensioenfonds;
  • het kunnen optimaliseren van het functioneren van de website;

het kunnen treffen van maatregelen voor de beveiliging van de website. Daarnaast verwerkt SPKB persoonsgegevens van betrokkenen voor de volgende doelen:

  • verzenden van onze nieuwsbrief;
  • om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • om wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;

SPKB bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gebruik van cookies

De algemene websites van SPKB en de website met vertrouwelijke pensioen gerelateerde informatie ‘mijn pensioencijfers’ maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als u een van onze websites bezoekt. Een cookie slaat informatie op over uw website bezoek, zoals bijvoorbeeld welke pagina’s zijn bezocht en de gemiddelde tijd van het bezoek aan de websites. Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet optimaal gebruik maken van onze website.

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies:

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om de dienstverlening via de websites gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken. Cookies slaan bepaalde gebruikersvoorkeuren op. Dit maakt het mogelijk om voor SPKB gedragspatronen van bezoekers te verzamelen. Dit met als doel onze websites te verbeteren, correct te laten werken en om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de websites.

Analytische cookies

Analytische cookies bevatten anonieme data en zijn weer onder te verdelen in:

1. Sessie cookies: met deze cookie houdt SPKB bij welke webpagina's u bezoekt en welke opties u gebruikt. Deze cookies wordt slechts bewaard voor de duur van uw internetbezoek. Als u uw internetbrowser afsluit, wordt de sessie beëindigd en de cookies verwijderd;

2. Permanente cookies: met een permanent cookie kan SPKB u bij een volgend bezoek herkennen. Een permanent cookie wordt langer dan één sessie bewaard en kunt u zelf verwijderen van de device waarmee u SPKB’s websites heeft bezocht.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen die voortvloeien uit de AVG?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u het recht om inzage te krijgen in uw gegevens, maar ook om uw gegevens te corrigeren, over te dragen, te wissen en bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens. Deze verzoeken kunt u per post sturen naar:

Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK
Bestuurssecretariaat
De Entree 500
1101 EE Amsterdam

Ook kunt u een e-mail daartoe richten aan Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK.

Geef in uw schriftelijk verzoek per brief of e-mail voor wie en van welk recht in het kader van de AVG u gebruik wenst te maken. U dient de brief waarin u uw verzoek doet te ondertekenen, het e-mail adres dient een bij SPKB bekend e-mail adres te zijn.

Op de website van de toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens, vindt u het complete overzicht van uw rechten en een nadere toelichting daarbij.
Zie daarvoor: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

Verificatie

Om uw verzoeken (recht op inzage, recht op correctie, etc) uit te kunnen voeren, is het voor ons nodig om uw identiteit vast te kunnen stellen alvorens wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen. Dit doen wij door uw gegevens te controleren met de bij ons bekende gegevens (NAW-gegevens en e-mailadres). Mocht in uw aanvraag worden verwezen naar een bij ons onbekend postadres, dan wel een onbekend e-mailadres ter verzending van de informatie, dan wordt u in eerste instantie erop geattendeerd dat u via ‘mijnpensioencijfers’ u e-mail adres kunt wijzigen. Voor adreswijzigingen volgt SPKB de bij uw gemeente bekend zijnde ‘Basisregistratie Personen’ informatie. U zult voor verdere verwerking van uw aanvraag daarna opnieuw een verzoek moeten indienen.

Indien er geen aanpassing van het e-mail adres heeft plaatsgevonden en u dit niet wenselijk vindt dan kunt u op uw verzoek uitgenodigd worden bij de Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK (zie eerder gemeld adres) om langs te komen met een geldig om uw identiteit vast te stellen.
Hier wordt u gevraagd een formulier in te vullen waarbij u aangeeft uw verzendgegevens te willen wijzigen. Dit formulier moet ondertekend worden en zal worden geverifieerd aan de hand van een  geldig legitimatiebewijs (niet verlopen origineel identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort).

Machtiging

Indien u iemand wil machtigen om voor u een aanvraag te doen, dan zal de identiteit van zowel de volmachtgever als de gemachtigde vastgesteld moeten worden. Dit kunt u doen door op onze website het volmachtsformulier te downloaden, in te vullen en te ondertekenen.

Tevens is een kopie van zowel uw identiteitsbewijs als die van de gemachtigde benodigd. Het is hierbij van belang om de BSN-nummers tijdens het kopiëren, af te schermen. Stuur de kopieën samen met het ondertekend volmachtsformulier en uw aanvraag op naar het bovenstaand adres.

Overigens u kunt dit formulier ook gebruiken om een eerder verstrekte machtiging weer in te trekken.

U kunt het getekende machtigingsformulier met kopieën van de gebruikte identiteitsbewijzen versturen naar het eerdergenoemde postadres of e-mail-adres van SPKB.

Mochten er naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen zijn, dan kunt u deze per e-mail richten aan het pensioenfonds.