Privacyverklaring

Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. De privacyverklaring dateert van 17-05-2018 en is aangepast op 18-01-2024.

Wij, het pensioenfonds en onze administrateur AZL, hebben persoonlijke gegevens van u nodig om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Wij verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens. Dit heet het verwerken van persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om uw woonadres, salaris en burgerlijke staat. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe dit gebeurt, leggen wij hieronder aan u uit.

 • Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens van:

  • alle deelnemers (en andere aanspraak- en uitkeringsgerechtigden) in het pensioenfonds
  • functionarissen van het pensioenfonds
  • alle bezoekers van de website
  • iedereen die contact met ons opneemt  Van wie en hoe ontvangen wij persoonsgegevens?

  • van jou, bijvoorbeeld wanneer je een e-mail stuurt, belt, een contactformulier invult of de website bezoekt
  • van je werkgever, bijvoorbeeld jouw salarisgegevens en jouw parttimepercentage. Wij ontvangen alle (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering en administratie van je pensioen. Jouw (persoons)gegevens worden in een beveiligde  omgeving aangeleverd
  • van (semi-)overheidsinstanties, bijvoorbeeld jouw gemeente voor jouw actuele adresgegevens of van UWV wanneer je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  • gegevens van je partner als je samenwoont en je partner hebt aangemeld bij het pensioenfonds
  • naam
  • adres- en woonplaatsgegevens
  • geboortedatum
  • geslacht
  • burgerlijke staat
  • bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap verwerken wij ook de gegevens van de partner
  • financiële gegevens, zoals salarisgegevens, opgebouwd en/of uit te keren pensioen 
  • BSN.  Indien van toepassing verwerken wij ook:

  • gegevens van je partner als je samenwoont en je partner hebt aangemeld bij het pensioenfonds
  • gegevens over arbeidsongeschiktheid, zoals je arbeidsongeschiktheidspercentage
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw toestemming wanneer je nieuwsbrieven wenst te ontvangen
 • Waarvoor en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens?

  Wij verwerken jouw persoonsgegevens om je pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. Voor de verwerking van je persoonsgegevens door ons zijn dit de grondslagen:

  • Wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
   • de Pensioenwet 
   • de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  • Uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
   • de pensioenovereenkomst (de overeenkomst tussen jou en jouw werkgever)
   • de uitvoeringsovereenkomst (de overeenkomst tussen je werkgever en het pensioenfonds)
   • het pensioenreglement (het reglement dat van toepassing is tussen jou en het pensioenfonds)


  Daarnaast kunnen je persoonsgegevens incidenteel verwerkt worden op grond van:

  • jouw toestemming
  • een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering voor de dagelijkse bedrijfsvoering of voor het dagelijks beheer van het pensioenfonds)
  • het uitvoeren/nakomen van (contractuele) verplichtingen/afspraken. 
 • Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

  Als dat noodzakelijk is, worden jouw persoonsgegevens aan verschillende ontvangers verstrekt. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie. Het kan gaan om:

  • interne verstrekkingen aan medewerkers van het pensioenfonds en aan medewerkers van onze administrateur, en verstrekkingen tussen het pensioenfonds en zijn administrateur
  • toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  • belastingdienst
  • het Nationaal Pensioenregister
  • andere (semi-)overheidsinstanties zoals CBS en UWV
  • derden die wij inschakelen om jouw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren
 • Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd?

  Jouw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. Dat vinden wij, pensioenfonds én administrateur, erg belangrijk. Wij treffen dan ook technische- en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen tegen (cyber)criminaliteit, vernietiging, verlies of een andere onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij.

  Verder hebben wij zowel intern als met externe partijen afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw persoonsgegevens.


  Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
  Slechts bij uitzondering kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een organisatie in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval worden te allen tijde passende, aanvullende maatregelen getroffen die voldoen aan de Europese maatstaven voor beveiliging van persoonsgegevens op grond van de AVG. 

 • Wat is de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens?

  Jouw persoonsgegevens verwerken wij met als doel om jouw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Zolang wij jouw persoonsgegevens nodig hebben voor dit doel, bewaren wij jouwpersoonsgegevens.

  Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Hebben wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor jouw gegevens zijn verzameld en er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan stoppen wij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij verwijderen vervolgens de verzamelde persoonsgegevens. 

 • Wat zijn je rechten?

  Op grond van de wet heb je rechten waarvan je gebruik kunt maken tegenover organisaties die jouw persoonsgegevens verwerken:

  • recht op inzage
  • recht op rectificatie
  • recht op gegevenswissing (ook bekend als het ‘recht op vergetelheid’ of ‘recht om vergeten te worden’)
  • recht op beperking van de verwerking
  • recht op overdraagbaarheid (ook bekend als 'recht op dataportabiliteit')
  • recht van bezwaar

  Je kunt een beroep doen op deze rechten. Wilt je van jouw rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op. Dien je beroep op een van je rechten altijd schriftelijk in. Je krijgt altijd van ons een bericht.


  Wanneer kun je gebruik maken van je rechten?
  Twee voorbeelden. 
  Wanneer je:

  • wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, dan kun je een beroep doen op het recht van inzage.
  • van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van jou niet correct hebben geadministreerd, of dat er persoonsgegevens moeten worden veranderd of aangevuld, kun je een beroep doen op het recht van rectificatie. 

  Klacht indienen
  Je kunt een klacht indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een klacht hierover indienen, neem dan contact met ons op en dien jouw klacht altijd schriftelijk in. Je krijgt altijd van ons een bericht.


  Intrekken van verleende toestemming
  Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming kun je deze toestemming altijd weer intrekken. Je doet dat op dezelfde manier als je de toestemming hebt verleend. Dan stoppen wij de gegevensverwerking zo snel mogelijk. 

 • Hebben cookies impact op mijn privacy?

  Deze website maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om de website van het pensioenfonds goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en hebben geen impact op jouw privacy. Voor cookies die wel van invloed zijn op jouw privacy, zoals analyserende cookies, vragen wij om jouw toestemming zodra je de website van het pensioenfonds voor de eerste keer bezoekt. Daar vind je ook meer informatie over het gebruik van cookies.

 • Bent u ontevreden of hebt u een klacht?

  Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de honorering van uw rechten, dan kunt u een klacht bij ons indienen. Pensioenfonds Kasbank heeft een  klachtenregeling  waarin precies staat hoe u dit moet doen. 

 • Heb je vragen?

  Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens? Dan kun je contact met ons opnemen.