Beleggingsbeleid

Verantwoord beleggen

Ons pensioenfonds wil zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Hierbij houdt het fonds rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Duurzaam beleggen

Ons pensioenfonds vindt duurzaam beleggen belangrijk. De wereld (en daarmee ook het pensioenfonds) is gebaat bij een samenleving waarbij met respect wordt omgegaan met mens en milieu. We gaan ervan uit dat duurzaam beleggen op de langere termijn meer oplevert. Daarom streven we ernaar om steeds de relevante Environmental, Social & Governance (ESG) kenmerken mee te nemen in onze beleggingsbeslissingen en duurzaamheidsrisico’s te verminderen. Ons fonds merkt de pensioenregeling vooralsnog aan als een artikel 6-regeling in de zin van SFDR.

Ons ESG beleid is onderdeel van ons strategisch beleggingsbeleid en vind je hier. Het beleid voor verantwoord beleggen dient op lange termijn primair te resulteren in een beter verwacht rendement en/of een lager risico.

Uitvoering

1. ESG-integratie

Ons fonds belegt bij voorkeur in:

 • bedrijven die bijdragen aan het realiseren van één of meerdere VN Duurzaamheidsdoelen
 • bedrijven die goed scoren op ESG-kenmerken
 • bedrijven die zich verbeteren op ESG-kenmerken, indien de ESG-score voldoende hoog is.

Bij de uitvoering van het ESG-beleid hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • we hebben een voorkeur voor het uitsluiten van bedrijven boven engagement bij bedrijven die slecht scoren op ESG.
 • vermogensbeheerders krijgen een doelstelling mee voor een bepaalde ESG-score zodat bij allocatiebeslissingen ook rekening gehouden dient te worden met de impact op deze score.
 • we maken gebruik van oplossingen die zich hebben bewezen en vooruitstrevend zijn in het onderzoek en de implementatie van ESG-producten.

Binnen het ESG-raamwerk is vooralsnog er geen specifieke voorkeur voor focus op één van de drie ESG factoren.

2. Ons fonds hanteert een uitsluitingenbeleid

Ons fonds belegt in geen geval in ondernemingen die:

 • clustermunitie produceren, verkopen of distribueren, en
 • controversiële wapens produceren, onderhouden of verhandelen

Daarnaast vermijden we te beleggen in bedrijven die

 • nucleaire wapens produceren, onderhouden of verhandelen
 • zich schuldig maken aan ernstige en structurele schending van UN Global Compact Principles.

3. Ons fonds belegt in obligatiefondsen van NN IP en Amundi

Daarmee volgen we het uitsluitingenbeleid zoals door deze beleggingsfondsen wordt gevoerd. NN IP rapporteert over haar uitsluitingenbeleid op www.nnip.com en Amundi op www.amundi.nl/professional.

Er is geen uitsluitingenbeleid van toepassing op de staatsobligaties en de hypotheken.

4. Actief ESG-beleid aandelen

Ons fonds belegt in de ACTIAM Global Equity Impact Strategie. Deze strategie voert een insluitingenbeleid. Dit is dwingendere dan het uitsluitingenbeleid:

 • Het mandaat voldoet aan ESG-voorwaarden en wijkt daardoor (mogelijk) af van marktgewogen indices (actief beheer).
 • Het mandaat is niet belegd in bedrijven die slecht scoren op ESG-karakteristieken (uitsluiting).
 • Het mandaat is overwogen in bedrijven die bijdragen aan het realiseren van de VN Duurzaamheidsdoelen en bedrijven die goed scoren op ESG-karakteristieken (insluiting).
 • ACTIAM voert een actief engagement- en stembeleid.

Ons fonds volgt het engagement- en stembeleid dat door ACTIAM wordt gevoerd. ACTIAM rapporteert over haar stembeleid op www.actiam.nl.

Monitoring en verantwoording

Wij streven naar het meetbaar maken van ons ESG-beleid, waarbij de benchmark in beginsel als referentiepunt voor vooruitgang wordt gehanteerd.

Een belangrijke voorwaarde voor monitoring en verantwoording is dat de vermogensbeheerder over de ESG-impact van beleggingskeuzes, van het gevoerde stembeleid en van de engagement rapporteert/verantwoording aflegt aan het pensioenfonds. Op basis hiervan leggen wij verantwoording af over ons ESG-beleggingsbeleid aan onze deelnemers ten minste conform de vereisten die volgen uit wet- en regelgeving. Een uitgebreide toelichting hierover vind je hier.

Ons pensioenfonds gaat in 2023 het huidige ESG-beleid evalueren.