Onze organisatie

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt periodiek verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Hierin zijn de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigd. Dit orgaan beoordeelt of het bestuur:

  • goede beleidskeuzes heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 4 vertegenwoordigers van KAS BANK namens de gewezen deelnemers en 2 vertegenwoordigers namens de gepensioneerden.

Naam Namens de
Jeannet Bijker (voorzitter) Gewezen deelnemers
Barbara Kampman Gewezen deelnemers
Arjan Tol Gewezen deelnemers
Jan Damkot Gewezen deelnemers
Erik Bobeldijk Gepensioneerden
Marcel Bongers Gepensioneerden

Voor het Verantwoordingsorgaan geldt het Reglement van het Verantwoordingsorgaan.